12.5.1017

Beidh páistí i Rang a Dó ag déanamh a gCéad Chaomaoineach amárach, tá súil agam go bheidh an-lá acu agus agaibh d’éinne a bheidh ann.  Le cúnamh Dé tiocfaidh an ghriain ar ais!

Children in Rang a Dó will receive their first holy communion tomorrow, I hope they all have a great day, and any of you who will be there.  Le cúnamh Dé, the sun will come back!

Táimid ag foghlaim faoi Muire faoi láthair.  Tugaimid ómós speisialta di i mí Bealtaine.  Rinneamar altóir Bealtaine sa rang.

We are learning about Mary.  We give special praise to Mary in the month of May.  We made a May Altar in our class. 

Fuaireamar leabhair léitheoireachta nua inniu!  Táimid ar bís chun iad a léamh. Níl aon rud cosúil le leabhair úr nua.  Táim ag cur clúdach plaisteach orthu faoi láthair, dá mbeadh aon thuismitheoir in ann tamaillín a chaitheamh ag clúdú leabhair aon lá an tseachtain seo chugainn abair liom agus bheadh sin an-chabhrach.

We got lovely new reading books today and we are very excited about reading them. There is nothing like a shiny new book!  I am trying to put plastic covers on them at the moment, if any parents could spare some time to cover a few books next week please let me know, it would be a great help.

 

Bíodh deireadh seachtaine deas agaibh, have a great weekend.

Lá na nAinmhithe 7.4.17

Beidh Lá na nAinmhithe i nGaelscoil Chill Dara!  Lá gan éide scoile atá ann.  Tá cead ag na páistí a n-eadaí féin a chaitheamh, go h-áiraithe éadaí le ainmhithe orthu, nó gléasadh suas mar ainmhithe mas mian leo.  Freisin tá cead ag na páistí teidí a thógáil ar scoil leo. €2 an chlann (airgead do Fondúireacht na nAinmhithe i gCill Dara).

 

*******Beidh na páistí ag dul abhaile ag 12.00************

 

Tomorrow is Lá na Ainmhithe! It is a no-uniform day, the children can wear their own clothes, especially clothes with animals on them, or they can dress up as animals if they like.  They can bring an animal teddy to school with them too.  €2 per family (money goes to Kildare Animal Foundation).

 

***************the children will be going home at 12.00**********

 

 

 

Tá Íosa Beo!

Táimid ag foghlaim faoi Íosa agus an Cháisc anois.  Tá a fhios againn go raibh béile speisialta aige lena chairde, an Suipéar Déanach agus go bhfuair sé bás ar an gcros mar ní raibh daoine eile sásta leis na rudaí a bhí á ndéanamh agus á rá aige.  Ach níorbh é bás Íosa deireadh an scéil! Tháinig aingeal chuig a chairde chun a rá leo go raibh Íosa beo.  Bhuail a chairde leis arís.  Anocht beimid ag smaoineamh ar a chairde agus conas a bhraith siad nuair a chonaic siad go raibh Íosa aiséirithe.

We are learning about Jesus and Easter now.  We know that he shared a special meal with his friends, the Last Supper, and that he died on the cross because some other people did not like the things he was saying and doing.  But that wasn’t the end of the story!  An angel appeared to his friends to tell them that Jesus was alive.  His friends met him again.  Tonight we will be thinking about how his friends left when they saw that Jesus had risen.

Siopa Scoile ar an Aoine!

Beidh siopa scoile ar siúl amárach! Tá sé eagraithe ag Rang a Cúig.  Seo na rudaí a bheidh á dhíol acu.  Cabhróidh aon bhrabús le Rang a Cúig ar a dturas go Coláiste Uisce. Beimid ag dul ann roimh lón mór más maith le do pháiste rud éigin a cheannach.

image

There will be a shop in school tomorrow!  These are the sweets that they will be selling.  Rang a Cúig have organised the shop, any profit they make will go towards their trip to Coláiste Uisce.  We will be going to the shop before Lón Mór if your child would like to buy something.

23.3.17

Táimid an-gnóthach anseo i Naíonáin Mhora!

Táimig ag foghlaim faoi Siopa na bPeataí sa Ghaeilge.  Ba mhaith le Liam dinesár a fháil.  B’fhéidir go mbeidh na páistí ag lorg peata nua tar éis éisteacht lena scéalta (tá brón orm!)

We are learning about the pet shop in Irish.  Liam would like a pet dinosaur.  Maybe the children will be looking for a new pet after listening to all the stories (sorry!)

image

Táimid ag foghlaim faoi Íosa sa chreideamh anois agus na rudaí spéisialta a rinne sé.  Táimid ag foghlaim “cabhraíonn Íosa le fear dall” anois.  Táimid an-sásta go bhfuil radharc na súl againn.

 

image

We are learning stories about Jesus in religion, and the special things that he did.  We are learning how he helped a blind man.  We are very happy that we can see.

 

Thosaíomar ag foghlaim conas am a léamh an tseachtain seo.  Déanfaimid “uair a chloig” i Naíonáin Mhóra (ní leathuair tar éis, srl).  Cabhraigh le do pháiste an t-am a léamh nuair atá an lámh is faide ag a dó dhéag.

We started learning about reading the time this week.  We learn about “o’clock” in Naíonáin Mhóra (not half past, etc.).  Help your child to read the time when the longer hand is pointing at 12.