15.09.2017

Tá na páistí ag obair go dian i Naíonáin Mhóra agus tá siad ar fheabhas.  Tá súil agam go bhfuil sibh an-bhródúil astu.

Inniu fuair na páistí cárta le fóclóir, seo an chéad 10 radharcfhocail. Seo iad na focail is minicí a bheidh ann sa léitheoireacht agus caithfidh na páistí bheith in ann iad a léamh go tapaidh (in ionad iad a fhuaimiú amach).  Bhíomar ag cleachtadh cluichí sa rang a chabhróidh le na páistí na focail a aithint.  Gearr suas na cartaí beaga sa bhaile agus bain triail as na cluichí leo! Tá gach focal ann faoi dhó. Seo griangraif dúinn ag imirt na cluichí.

The children in Naíonáin Mhóra are working very well and they are all so good, I hope you are all very proud of them! 

Today the children brought home a card with vocabulary, these are the first ten sight words.  These are the words that occur most frequently in their reading and the children need to be able to recognise them on sight (rather than trying to sound them out).  We have been playing games which will help the children to recognise the words quickly.  Cut up the words at home and have a go at playing these games.  There are two copies of every word.  Here are some pictures of us playing the games.
image

Múinteoir agus Páistí

image

Péire

image

Cuir thart an beart

image

Snap

Bhí a lán rudaí eile ar siúl i rith na seachtaine…….there were lots of other things happening during the week too…

image

Deich ag a Deich (aclaíocht sa seomra ranga) / 10 at 10 – exercise in the classroom

image

image

Ag obair le chéile – working together

image

Ag foghlaim agus ag cleachtadh cluichí clóis / learning and practising games to play in the yard

 

 

 

Táimid ag Obair!

Is breá linne obair a dhéanamh!

 

image

image

Táimid ag déanamh dul siar ar na litreacha agus na fuaimeanna.  Tá a agus c déanta againn.  Tá amhráin ar eolas againn faoi gach litir, cuir ceist orainn iad a chanadh duit!

We are revising letters and sounds, we have done a and c.  We know songs about each letter, ask us to sing them for you!

image

 

Aintín Anna, tá sí ag teacht!…….

 

image

 

Obair Bhaile!

Tá na páistí réidh anois chun píosa obair bhaile a dhéanamh ach oíche i rith na seachtaine.  An fáth go bhfuil obair bhaile acu ná chun an dea-oibre atá déanta acu i rith an lae a thaispeáint, an fhoghlaim atá déanta a dheimhniú agus na scileanna atá á fhorbairt acu a chleachtadh.  Freisin cruthaíonn sé dea-nósanna stadéir dóibh don todhchaí.

De gnáth beidh na gníomhaíochtaí céanna ar an lá céanna:

Luan – Mata

Máirt – peannaireacht

Céadaoin – Mata

Déardaoin: Peannaireacht

Freisin bíonn gníomhaíochtaí le déanamh sa bhaile leis an gcóras I nGrá Dé.  Tógfaidh na páistí na leabhair abhaile ar an Aoine agus caithfidh siad iad a thabhairt ar ais ar an Máirt.

Ba chóir go bhfuil na páistí in ann an obair bhaile a dhéanamh gan morán cabhair.  Ní bhíonn aon rud le déanamh acu nach bhfuil clúdaithe ar scoil de gnáth.

Beimid ag tosú ar leabhair léitheoireachta beaga go luath chomh maith.  Beimid an-ghnóthach!

 

The children are ready now to have a small piece of obair bhaile every evening during the week.  The reason they have homework is to give them a chance to show you what they are working on, to reinforce what they have learned and to practise the skills they are developing.  It also sets up good study habits for the future.

Usually the children will have the same type of homework on the same nights:

Monday: mata

Tuesday: handwriting

Wednesday: mata

Thursday: handwriting

There are also weekly activities to do at home/with family from the I nGrá Dé scheme.  The children will take the book home on Fridays and bring it back to school by the following Tuesday.

The children should be able to do their homework without too much help.  They won’t usually be given anything that they haven’t already covered in school.

We will also start on some small reading books soon.   We’ll be very busy!

Ár gCéad Lá i Naíonáin Mhóra

Fáilte romhaibh ar ais ar scoil!  Bhí lá álainn againn inniu, agus tá gach duine, fiú Múinteoir Niamh, sásta le bheith ar ais ar scoil!  Bhí na páistí ar fheabhas agus táim cinnte go mbeidh bliain den scoth againn.

 

Welcome back to school everyone!  We had a great day today and everyone, even Múinteoir Niamh, is happy to be back at school.  The children were so good today and I am sure we are going to have a fantastic year.

 

image

image

 

image

 

image

Lá Spóirt

Bhí lá iontach againn inniu!
We had a fantastic day today.

Rinneamar treodóireacht…
We did orienteering…

image

image

…bhaineamar an-taitneamh as an gcaisleáin léim…
…we really enjoyed the bouncy castle…

image

image

image

image

…rinneamar damhsa, buíochas ollmhór lenár iar -scoláirí Tara agus Ellen…
…we did a dance,  huge thanks to our past pupils Tara and Ellen…

image

image

image

image

image

image

….rinneamar cluichí comh-oibriú….
….we did co-operative games….

image

image

…rásaí…
…races….

image

…agus spraoi le paracúit!
…and fun with a parachute!

image

image

image

image

Caithfidh go bhfuil gach duine traochta anois. Cinnte tá tuirse an domhain ar múinteoir Niamh!
Everyone must be tired this evening, múinteoir Niamh definitely is!